APIVOROUS

Definition of APIVOROUS

  1. (adj)feeding on bees