APLASIA

Definition of APLASIA

  1. (noun)failure of some tissue or organ to develop