APOLUNE

Definition of APOLUNE

  1. (noun)apoapsis in orbit around the moon