APOTHECIUM

Definition of APOTHECIUM

  1. (noun)a cuplike ascocarp in many lichens and ascomycetous fungi