ETA

Definition of ETA

  1. (noun)the 7th letter of the Greek alphabet