SNOWFLAKE

Definition of SNOWFLAKE

  1. (noun)a crystal of snow
  2. (noun)white Arctic bunting